T-Rex 600 NITRO

T-Rex 600 NITRO | HeliDirect Collection